[Video] Tư tưởng về CNXH đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới

Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2050, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa thịnh vượng, hùng mạnh, dân chủ, tiến bộ về văn hóa, hài hòa và tươi đẹp.

Theo kế hoạch phát triển gồm 2 giai đoạn được nêu trong báo cáo, sau khi hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện vào năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2035 hoàn thành xây dựng toàn diện đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa, và đến năm 2050, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa thịnh vượng, hùng mạnh, dân chủ, tiến bộ về văn hóa, hài hòa và tươi đẹp./. 

(Vnews)