Nhật thực xảy ra khi Mặt Trăng di chuyển vào vị trí thẳng hàng với Mặt Trời và Trái Đất. Để xem được Nhật thực, bạn phải ở trong vùng Nhật thực toàn phần rất hẹp, đó là vùng mà cái bóng đầy đủ của Mặt Trăng in xuống Trái Đất./.