Đồng chí Lê Duẩn. (Nguồn: TTXVN)

Danh sách Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V

Ủy viên chính thức

1. LÊ DUẨN

2. TRƯỜNG CHINH

3. PHẠM VĂN ĐỒNG

4. PHẠM HÙNG

5. LÊ ĐỨC THỌ

6.VĂN TIẾN DŨNG

7. VÕ CHÍ CÔNG

8. CHU HUY MÂN

9. TỐ HỮU

10. VÕ VĂN KIỆT

11. ĐỖ MƯỜI

12. LÊ ĐỨC ANH

13. NGUYỄN ĐỨC TÂM

14. NGUYỄN VĂN LINH
(bổ sung từ tháng 6-1985)

Ủy viên dự khuyết

1. NGUYỄN CƠ THẠCH

2. ĐỒNG SỸ NGUYÊN