Ngày 20/1, Đoàn thanh tra Bộ Tài nguyên-Môi trường do ông Lương Duy Hanh, Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Tổng cục Môi trường làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về kết quả thanh tra từ ngày 28/10 đến ngày 16/11/2010.

Đó là kết quả xung quanh nội dung thanh tra quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 21 khu công nghiệp, 1 cơ sở nằm trong khu công nghiệp và 3 cơ sở ngoài khu công nghiệp.

Theo nhận xét của đoàn, trong thời gian qua Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, ban hành kịp thời các văn bản nhằm cụ thể công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn; phát triển tổ chức bộ máy, bố trí biên chế quản lý môi trường...

Sở Tài nguyên-Môi trường đã phối hợp tốt với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đúng quy định; xây dựng và triển khai chương trình quan trắc tự động để kiểm soát ô nhiễm hiệu quả...

Trong 24 khu công nghiệp hoạt động có 17 khu công nghiệp đã có hệ thống xử lý nước thải tập trung, 4 khu đang vận hành thử nghiệm, 2 khu đang xây dựng và 1 khu chưa xây, tỷ lệ các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt 96%.

Đoàn thanh tra cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác bảo vệ môi trường của tỉnh như do thiếu đồng bộ trong xây dựng hạ tầng nên Khu công nghiệp Việt Hương 2 vẫn chưa có đường thoát nước thải ra ngoài khu; Khu công nghiệp Mai Trung (21,5 ha) chưa có nhà máy xử lý nước thải; một số cơ sở, khu công nghiệp còn cố tình xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép vào mương thoát nước mưa thải ra môi trường...

Đoàn cũng kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, huyện thị, cơ sở, khu công nghiệp 6 nội dung cần khắc phục, xử lý để công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn đạt kết quả, hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới./.