Triển lãm tư liệu “Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội,” khai mạc sáng 11/1, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Trong số gần hai triệu đơn vị tư liệu được lưu giữ tại Kho tư liệu Thư viện quốc gia Việt Nam, Ban Tổ chức đã lựa chọn gần 800 đơn vị tư liệu tiêu biểu về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại để trưng bày tại Triển lãm.

Các tư liệu được giới thiệu phần lớn đã được xuất bản thành sách, đăng tải trên các báo, tạp chí; đặc biệt là mảng tư liệu phim, ảnh được coi là chứng cứ gốc vô cùng quan trọng giúp cho việc nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu thế kỷ XX đến nay.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái nêu rõ những tư liệu được lựa chọn giới thiệu với mục đích tập hợp, tái hiện những thành tựu to lớn mà Đảng, nhân dân Việt Nam giành được trong hơn 80 năm qua; là kết quả của sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam trong mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước./.