Bà Trương Thị Mai. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Chiều 26/9, tại Hà Nội, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Phiên họp thứ nhất.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương chủ trì phiên họp.

Theo quyết định của Bộ Chính trị về kiện toàn Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương được phân công làm Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương.

Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương đã họp phiên thứ nhất, thảo luận về: Quy chế hoạt động của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương khóa XII; phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương; Chương trình công tác của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương khóa XII và những tháng cuối năm 2016.

Qua thảo luận, các ý kiến cơ bản thống nhất với các văn bản dự thảo của Hội đồng và cho rằng: Các văn bản dự thảo về Quy chế hoạt động của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương khóa XII và Chương trình công tác của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương khóa XII và những tháng cuối năm 2016 đã được Hội đồng chuẩn bị công phu.

Tuy nhiên, một số điều, khoản, câu chữ quy định trong Quy chế hoạt động của Hội đồng và Chương trình công tác của Hội đồng cần chỉnh sửa lại cho cụ thể, chặt chẽ và phù hợp hơn.

Trong nhiệm kỳ này, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương sẽ tham gia thẩm định, góp ý các đề án về công tác quần chúng của Đảng; nắm tình hình các tầng lớp nhân dân, kiến nghị, đề xuất với Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những nội dung liên quan đến công tác vận động quần chúng của Đảng.

Trước mắt những tháng cuối năm 2016, Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương sẽ tham gia thẩm định, góp ý các đề án, báo cáo có liên quan đến công tác quần chúng của Đảng như: Đề án sơ kết việc thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) "Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"...

Kết luận phiên họp, bà Trương Thị Mai đồng tình cao với các ý kiến phát biểu và cho rằng những hoạt động của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương phải mang lại thiết thực, hiệu quả và hợp lý.

Bà Trương Thị Mai nhấn mạnh điều quan trọng nhất của Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương là bên cạnh việc tham mưu cho Đảng, phải hỗ trợ các tổ chức quần chúng, để hoạt động theo tiêu chí của Đảng. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng và làm được điều này, Hội đồng góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực cho Đảng và các tổ chức quần chúng.

Tiếp thu những ý kiến góp ý, bà Trương Thị Mai đề nghị Hội đồng Công tác quần chúng Trung ương cân nhắc và sớm hoàn chỉnh lại Quy chế hoạt động của Hội đồng, cũng như Chương trình công tác của Hội đồng./.