Ngày 26/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị với sự chủ trì của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã làm việc với Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương về việc chuẩn bị nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2010-2015.

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương báo cáo về các văn kiện, phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 và ý kiến phát biểu của các Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương.

Về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, Bộ Chính trị nhận xét, các văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX và phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, có chất lượng, sát với tình hình của Đảng bộ, theo đúng tinh thần Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Kết cấu các báo cáo hợp lý, nội dung có tính tổng kết và khái quát cao, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc.

Kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII (2005-2010), Bộ Chính trị cơ bản nhất trí với đánh giá về những thành tựu và kết quả đạt được, những thiếu sót, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị.

Bộ Chính trị nêu thêm một số nội dung năm năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; Đảng bộ Quân đội đã có nhiều cố gắng nỗ lực, lãnh đạo toàn quân triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII đề ra, đạt được những thành tựu quan trọng.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham mưu kịp thời, có hiệu quả cho Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; nhất là về đánh giá, dự báo tình hình và xử lý kịp thời, chính xác các tình huống xảy ra, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Đảng ủy Quân sự Trung ương thường xuyên chú trọng chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng được tăng cường; việc thực hiện kết hợp kinh tế với quốc phòng được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới, Bộ Chính trị nhấn mạnh, các tổ chức Đảng trong toàn quân cần quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu chung là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, tăng cường sức mạnh quốc phòng, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, làm nòng cốt bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội của đất nước và môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở phương hướng, mục tiêu chung nêu trên, Bộ Chính trị đề nghị tập trung thực hiện tốt những nội dung trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nghiên cứu chiến lược; nắm, đánh giá và dự báo chính xác tình hình để tạo thế chủ động trong mọi tình huống; thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, cơ chế, chính sách, pháp luật về quân sự, quốc phòng; đặc biệt chủ động tham mưu kịp thời các đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm tốt vai trò nòng cốt, lực lượng chủ lực giữ vững chủ quyền lãnh thổ.

Bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, đảm bảo môi trường hoà bình và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục chăm lo củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn, từng hướng chiến lược.

Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội, nhất là về chất lượng chính trị; bảo đảm cho Quân đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức biên chế hợp lý, có trang bị từng bước hiện đại, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Chú trọng xây dựng các tổ chức đảng trong toàn quân, nhất là tổ chức cơ sở đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Bộ Chính trị cũng nhất trí với phương hướng nhân sự nêu trong báo cáo của Đảng ủy Quân sự Trung ương, đề nghị Đảng ủy Quân sự Trung ương tiếp tục triển khai các bước tiếp theo trong việc chuẩn bị nhân sự theo đúng quy định./.

Đỗ Cường (TTXVN/Vietnam+)