Ngày 27/10, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu tổ chức cho hơn 200 vị chức sắc và tín đồ tôn giáo trong tỉnh Hội nghị triển khai kế hoạch mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các đại biểu tôn giáo tại Hội nghị tập trung quán triệt các chủ đề về “Tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, tích cực tham gia các chương trình hành động thực hiện theo Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là các nội dung nhằm triển khai sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân giúp đồng bào tôn giáo nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động về những nội dung, giá trị to lớn về tư tưởng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội.

Hội nghị còn triển khai 6 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo vệ các di tích lịch sử-văn hoá, di tích cách mạng, khu bảo tồn thiên nhiên./.

(TTXVN/Vietnam+)