Chủ đề: Cơn bão số 2

Hà Nội không thành sông Môi trường

Hà Nội không thành sông

Hà Nội mỗi lần mưa bão, ngoài nỗi lo cả thành phố sẽ biến thành "Hà Lội," người dân còn bị ám ảnh bởi hiểm họa "cửa tử"  đổ, gãy cây xanh.