Lượng giảm nhưng giá tăng Kinh doanh

Lượng giảm nhưng giá tăng

Xuất khẩu lúa gạo ba tháng đầu năm 2010 tuy giảm về lượng, nhưng tăng về giá do giá thị trường trong và ngoài nước biến động.