Công bố dự thảo Thông tư mới quy định việc lựa chọn sách giáo khoa

Điểm mới căn bản của dự thảo Thông tư này so với Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn sách giáo khoa, không phải các cơ sở giáo dục.
Bộ sách giáo khoa lớp 1 mới của nhà xuất bản Gi áo dục. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Bộ sách giáo khoa lớp 1 mới của nhà xuất bản Gi áo dục. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Dự thảo Thông tư quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, căn cứ vào Luật Giáo dục năm 2019 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, nhằm xin ý kiến góp ý rộng rãi về các quy định liên quan đến nguyên tắc, tiêu chí, hội đồng, quy trình lựa chọn sách giáo khoa, trách nhiệm của các cấp quản lí trong việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa.

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn sách giáo khoa

Điểm mới căn bản của dự thảo Thông tư này so với Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông là Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định lựa chọn sách giáo khoa, không phải các cơ sở giáo dục. Điều này thực hiện đúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32 (sách giáo khoa Giáo dục phổ thông) Luật Giáo dục 2019: "Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo."

Cụ thể, dự thảo quy định: Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thành lập, giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Mỗi môn học của một cấp học thành lập 1 Hội đồng.

Hội đồng bao gồm lãnh đạo, chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lý và giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 người, trong đó có ít nhất 2/3 tổng số thành viên là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên đang giảng dạy.

[Đề xuất bổ sung sách giáo khoa vào danh mục Nhà nước định giá]

Trách nhiệm của Hội đồng là lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư này và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định; đề xuất danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; Giải trình trước Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, việc tiếp thu ý kiến góp ý lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông.

Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong trường hợp Giám đốc Sở không được tham gia Hội đồng theo quy định hoặc các trường hợp phải vắng mặt vì lý do bất khả kháng thì Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Trưởng phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thư ký Hội đồng là chuyên viên Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo cấp học.

Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo và chuyên viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo; cán bộ quản lý, tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thuộc các khu vực khác nhau trên địa bàn tỉnh. Đối với ủy viên là giáo viên phải có ít nhất 5 năm giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Người đã tham gia biên soạn, thẩm định, chỉ đạo biên soạn, xuất bản, in sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt không được tham gia Hội đồng.

Quy trình lựa chọn sách giáo khoa

Về quy trình lựa chọn sách giáo khoa, dự thảo Thông tư quy định: Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Sau đó, báo cáo với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

Cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức nghiên cứu, thảo luận kết quả lựa chọn sách giáo khoa của các tổ chuyên môn theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa; tham khảo ý kiến của học sinh, cha mẹ học sinh về việc lựa chọn sách giáo khoa; đề xuất danh mục sách giáo khoa các môn học được lựa chọn, xếp theo thứ tự từ cao đến thấp; báo cáo danh mục sách giáo khoa được cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất về Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ thông), Phòng Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở).

Chậm nhất 7 ngày trước phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo các tiêu chí lựa chọn.

Sách giáo khoa được lựa chọn phải đạt 2/3 số phiếu đồng ý trở lên. Trường hợp không đạt điều kiện này, Hội đồng thảo luận, phân tích các sách giáo khoa và bỏ phiếu lựa chọn lại. Sau lần bỏ phiếu thứ hai, nếu vẫn không đạt 2/3 số phiếu đồng ý lựa chọn trở lên thì Hội đồng quyết định lựa chọn sách giáo khoa có số lượng cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn nhiều nhất trong danh mục sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục phổ thông báo cáo theo quy định.

Căn cứ vào kết quả lựa chọn của các Hội đồng và hồ sơ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.

Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đăng tải danh mục sách giáo khoa được phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo danh mục sách giáo khoa được phê duyệt đến Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục phổ thông trên toàn tỉnh, đồng thời, báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước thời điểm bắt đầu năm học mới 6 tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục