Đảm bảo VAMC có đủ nguồn thu, thúc đẩy xử lý nợ xấu

VAMC thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt gồm số tiền thu được từ việc bán nợ và số tiền thu từ các hoạt động khai thác, cho thuê, bán tài sản bảo đảm.
Đảm bảo VAMC có đủ nguồn thu, thúc đẩy xử lý nợ xấu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).

Ngày 12/8, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 20/2014/TT-NHNN quy định về các khoản thu, tạm ứng của Công ty Quản lý nợ của các tổ chức tín dụng (VAMC) đối với các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt.

Thông tư quy định rõ về nguyên tắc xác định khoản tạm ứng, nguồn hoàn trả khoản tạm ứng. Cụ thể: khoản tạm ứng trên số dư nợ gốc là khoản tạm ứng của tổ chức tín dụng bán nợ cho VAMC để VAMC có nguồn trang trải các chi phí liên quan đến xử lý nợ xấu.

Cũng theo Thông tư này, VAMC thu hồi các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt bằng các khoản tiền và tài sản sau đây: Số tiền thu được từ việc bán nợ, bao gồm cả trường hợp bán lại nợ cho chính tổ chức tín dụng bán nợ trước thời điểm trái phiếu đặc biệt đến hạn thanh toán; số tiền thu từ các hoạt động khai thác, cho thuê, bán tài sản bảo đảm; số tiền khách hàng vay trả nợ (bao gồm cả gốc lãi); số tiền do bên bảo đảm, bên có nghĩa vụ trả nợ thanh toán hoặc do bên thứ ba khác trả nợ thay cho khách hàng vay; giá trị khoản góp vốn điều lệ, vốn cổ phần tại khách hàng vay do chuyển nợ thành vốn điều lệ, vốn cổ phần.

VAMC có trách nhiệm hoàn trả các khoản tạm ứng đã nhận từ các tổ chức tín dụng bán nợ bằng các khoản thu trên số tiền thu hồi nợ và các khoản thu hợp pháp khác.

Thông tư cũng quy định rõ tỷ lệ các khoản thu, tạm ứng của VAMC đối với các khoản nợ xấu mua bằng trái phiếu đặc biệt. Theo đó, VAMC được hưởng số tiền tương ứng với một tỷ lệ trên số tiền thu hồi nợ của VAMC. Trong thời hạn 15 ngày làm việc đầu tiên của tháng Một hằng năm, tổ chức tín dụng bán nợ phải chuyển cho VAMC các khoản tạm ứng của năm trước liền kề tương ứng với một tỷ lệ trên số dư nợ gốc thực tế bình quân năm của các khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt của năm trước liền kề.

Theo quy định, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ thống nhất với Bộ Tài chính quyết định các tỷ lệ trên trong từng thời kỳ nhưng theo nguyên tắc đảm bảo VAMC có đủ nguồn thu bù đắp chi phí hoạt động, thúc đẩy việc xử lý nợ xấu, hạn chế rủi ro và chi phí trong xử lý nợ xấu…

Trong trường hợp kết thúc năm tài chính VAMC bị lỗ và năm đó có trái phiếu đặc biệt đến hạn mà tổng các khoản phải thu trên số tiền thu hồi nợ công ty này được hưởng nhỏ hơn các khoản đã nhận tạm ứng từ các tổ chức tín dụng phải hoàn trả thì phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính để xử lý.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục