Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch số 58 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII); góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Kế hoạch số 58 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương được ban hành nhằm giúp cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung chương trình và kế hoạch hành động, các điều kiện đảm bảo để tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII). Qua đó giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn.

[Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 5]


Các cấp ủy đảng có hình thức tổ chức học tập, quán triệt và xác định nội dung quán triệt phù hợp với từng đối tượng, từng cấp; khuyến khích các hình thức tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đa dạng, sinh động, tận dụng được lợi thế của công nghệ thông tin và phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của cơ quan, đơn vị...

Nội dung học tập, quán triệt về những nội dung, quan điểm cơ bản, điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các đại biểu dự hội nghị đã đóng góp ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) xác định, phù hợp với điều kiện, đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Các ý kiến nêu rõ việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động tập trung khắc phục, giải quyết những hạn chế, yếu kém; thực hiện tốt những nội dung, nhiệm vụ mới đã xác định; phân công, phân cấp tổ chức thực hiện rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị...

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương biểu dương và đánh giá cao các ý kiến phát biểu góp ý vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Ông Trần Hồng Hà đề nghị các đảng bộ trực thuộc tích cực, khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) đến toàn thể đảng viên trong từng đảng bộ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 10-8-2017; xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), bảo đảm thiết thực, hiệu quả./.