Sáng 26/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) “Về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội” (Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 9/2/2007).

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đánh giá hoạt động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc từng bước có chuyển biến tích cực, đi dần vào nền nếp. Chất lượng, hiệu quả các mặt công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng được nâng lên; đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp uỷ đảng được đề cao.

Tổ chức bộ máy, cán bộ, mối quan hệ công tác trong Đảng bộ Khối được xác định rõ hơn, công tác phối hợp ngày càng hiệu quả; phương thức hoạt động được đổi mới theo hướng thiết thực và hiệu quả, qua đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng bước đầu được nâng lên, vai trò của cấp uỷ đảng được thể hiện rõ hơn trong các cơ quan, đơn vị.

Báo cáo cũng nêu rõ những mặt còn hạn chế tồn tại, cụ thể như chất lượng tham mưu, đề xuất giúp Đảng, Nhà nước lãnh đạo và quản lý ở tầm vĩ mô còn nhiều hạn chế. Công tác phân tích, dự báo tình hình, việc phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong quản lý, tổng kết thực tiễn để tham mưu bổ sung, hoàn chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước còn bất cập so với yêu cầu.

Thêm vào đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tuy có cố gắng song việc nắm và xử lý tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng có lúc còn chậm; có vấn đề còn chưa chủ động và kịp thời định hướng thông tin để tạo sự thống nhất trong nhận thức. Mô hình tổ chức đảng ở một số loại hình còn bộc lộ những bất cập. Công tác kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng còn hạn chế, ít kiểm tra dấu hiệu vi phạm, công tác giám sát còn lúng túng...

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định phương hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết theo hướng hoàn thiện mô hình tổ chức và hoạt động của các đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối theo các nhóm đơn vị. Cụ thể nhóm 1 là các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước; nhóm 2 ở các bộ, ngành, cơ quan trực thuộc Chính phủ; nhóm 3 là cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và các hội ở Trung ương; nhóm 4 gồm 6 đơn vị sự nghiệp Trung ương được thực hiện theo Quyết định số 214-QĐ/TW và Quy định số 215-QĐ/TW của Ban Bí thư khi kết thúc nhiệm vụ Ban cán sự và chuyển nhiệm vụ cho Đảng ủy.

Thảo luận tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Trần Hồng Hà nêu kiến nghị công tác tổ chức cần được đầu tư nghiên cứu bài bản và khoa học trên cơ sở lý luận và thực tiễn; trong đó cần có sự tham gia của các chuyên gia và nhà khoa học để đảm bảo tính độc lập. Trên cơ sở phân tích, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Trần Hồng Hà cho rằng công tác cán bộ cần được thực hiện công khai minh bạch; nghiên cứu để cán bộ thực sự đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Đề cập tới việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, Phó Ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy cho rằng cần quán triệt trong nhận thức của đội ngũ lãnh đạo về tinh giản biên chế và đơn giản tổ chức bộ máy, trong đó xác định rõ chức năng nhiệm vụ để tổ chức bộ máy hợp lý, không bỏ sót công việc đồng thời không chồng chéo, dẫm chân lên nhau.

Bà Trần Thị Bích Thủy đề nghị cùng với việc mở rộng công khai trong đánh giá cán bộ cần kết hợp với trách nhiệm của cấp có thẩm quyền trong đánh giá cán bộ.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại Đảng ủy Khối đã có những chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, chất lượng công tác, tổ chức bộ máy được hoàn thiện dần; phương thức hoạt động đổi mới thiết thực trên nguyên tắc tập trung cao cho cơ sở. Ông cho biết năm 2013 Đảng ủy Khối chọn là năm nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ.

Qua thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) ở Đảng bộ Khối đã xuất hiện một số khó khăn vướng mắc. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị được bổ sung Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo hướng tăng thẩm quyền của Đảng ủy Khối với vấn đề quản lý biên chế cán bộ chuyên trách và tài chính ngân sách hoạt động đảng trong toàn Khối (hiện nay thẩm quyền này chỉ giới hạn trong Cơ quan Đảng ủy Khối).

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cho thí điểm thành lập tổ chức của Công đoàn, tổ chức Cựu chiến binh ở Đảng ủy Khối để tập trung thống nhất tổ chức một mối, thuận lợi cho công tác lãnh đạo của cấp ủy. Ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Hiện Đảng bộ có 35 đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở đã được lập phù hợp với Quy định thi hành Điều lệ Đảng, song chưa có chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo cụ thể, tổ chức bộ máy chưa hoàn chỉnh, mới là vận dụng.

Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị Ban Tổ chức Trung ương giúp đỡ, tạo điều kiện, tăng tính chủ động cho Đảng ủy Khối trong một số nội dung nhằm hoàn thiện mô hình tổ chức ở Đảng bộ; giải quyết vấn đề biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng...

Phát biểu kết luận, ông Tô Huy Rứa đánh giá cao chất lượng Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, (khóa X) ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Báo cáo đã đánh giá toàn diện các mặt đã làm được trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời nêu lên những tồn tại, hạn chế vướng mắc và phương hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết đồng thời đề xuất các kiến nghị cụ thể.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã cung cấp thêm những luận cứ, cơ sở để Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị tham khảo, trên cơ sở đó tiến hành tổng kết./.

Quỳnh Hoa (TTXVN)