Tại hội thảo "Đánh giá khung thể chế và thực tiễn mối quan hệ đối tác về cải cách hành chính" ngày 23/12 tại Hòa Bình, nhiều giải pháp được đề cập nhằm tạo ra nền hành chính dân chủ, minh bạch bộ máy quản lý Nhà nước, tăng trưởng kinh tế bền vững và tạo ra sức cạnh tranh cao cho các doanh nghiệp.

Các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng khung thể chế giữa Chính phủ và cộng đồng các nhà tài trợ; giữa Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế-xã hội.

Các nhà tài trợ đánh giá công cuộc cải cách hành chính của Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát huy tính chủ động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách.

Quá trình cải cách hành chính trong quan hệ đối tác giữa Chính phủ và các nhà tài trợ đã làm thay đổi nhận thức và vị trí của 2 phía, nhà tài trợ thành đối tác, từ người cấp vốn trở thành người cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ.

Tuy nhiên, do chưa có khung pháp lý về chia sẻ thông tin, sự khác biệt trong quy định thủ tục hành chính giữa 2 phía nên khâu tuyển chọn chuyên gia và đấu thầu còn hạn chế, làm chậm dự án.

Các đại biểu dự hội thảo đánh giá rằng cần tiếp tục rà soát, cắt giảm 30-40% thủ tục, kiên quyết loại bỏ công chức có hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cản trở cải cách hành chính, các doanh nghiệp và tổ chức xã hội cùng tham gia vào quá trình cải cách, nêu cao ý thức chống tham nhũng, tiêu cực.

Hội thảo do Bộ Nội vụ phối hợp với Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc (UNDP) phối hợp tổ chức./.

Nhan Sinh (Vietnam+)