Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã gửi điện mừng tới Đại hội.

Bức điện viết: "Chúng tôi hết sức vui mừng, sau 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, nhân dân Lào anh em đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử, làm cho thế và lực của cách mạng Lào không ngừng lớn mạnh, uy tín và vị thế của nước Cộng hòa Dân chủ nhân Lào ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Những thắng lợi đó một lần khẳng định đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, một Đảng cách mạng kiên cường, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, hết lòng phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc, vì sự giàu mạnh của đất nước và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới."

Đại hội lần thứ IX Đảng Nhân dân cách mạng Lào là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào với việc đề ra đường lối tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và thống nhất trong toàn Đảng; nâng cao vai trò và năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, phấn đấu đến năm 2020 đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển, tạo tiền đề cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước vững bước tiến lên theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định: "Là người bạn, người đồng chí anh em thân thiết của Đảng và nhân dân các dân tộc Lào, chúng tôi luôn ủng hộ và tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng."/.