Trong những ngày Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đang diễn ra, Giáo sư Vũ Khiêu-Anh hùng lao động, bậc lão thành cách mạng, một trí thức lớn, một công dân tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến đã dành cho Vietnam+ cuộc phỏng vấn về một số điểm lớn được quan tâm trong Đại hội Đảng lần này.

- Đại hội đang diễn ra ở Thủ đô Hà Nội trước sự theo dõi hàng ngày của toàn thể nhân dân và lòng mong mỏi từ các tầng lớp, xin Giáo sư cho biết kỳ vọng của Giáo sư về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng?


Giáo sư Vũ Khiêu: Điều mà tôi thấy vui mừng là không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở trong đại hội. Tôi cũng vui mừng thấy vấn đề dân chủ trong Đại hội được coi như sức mạnh mang yếu tố quyết định cho sự thành công của Đại hội đồng thời đem lại tinh thần phấn khởi và tin tưởng của toàn Đảng, toàn dân.

- Theo Giáo sư, đâu là thách thức lớn từ thực tế đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng bàn bạc để triển khai trong thời gian tới?


Giáo sư Vũ Khiêu: Đại hội diễn ra trong tình hình thế giới cũng như trong nước đang đứng trước những vấn đề cực kỳ lớn lao mà thời đại đã đặt ra trước dân tộc ta cũng như trước cả loài người. Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã cố gắng bàn bạc, đã lựa chọn những thành phần ưu tú trong Đảng để đưa vào Ban chấp hành mới.

Tôi tin tưởng rằng Ban chấp hành mới sẽ giải quyết mọi vấn đề khó khăn và vượt qua mọi thách thức nhưng yếu tố quyết định sự thành công vẫn là vấn đề dân chủ. Dân chủ trong nội bộ, dân chủ trong toàn dân.

Chưa lúc nào bằng lúc này, sự tiến bộ hay thụt lùi của dân tộc, sự tồn vong của đất nước lại được toàn Đảng, toàn dân quan tâm như vậy. Mà cũng phải nói rằng chưa bao giờ trình độ kiến thức của đảng viên và nhân dân lại cao như ngày nay. Đó là nhân tố rất quan trọng đem lại sự thành công thiết thực cho sinh hoạt dân chủ.

Tôi tin rằng sự phát huy dân chủ sẽ động viên sự đóng góp cả về trí tuệ và hành động của toàn Đảng, toàn dân, sẽ tạo nên một sức mạnh mới giúp Đảng thành công trên mọi lĩnh vực lãnh đạo đất nước.

- Một vấn đề đang được nhân dân quan tâm là chống tham nhũng, xin Giáo sư cho biết ý kiến về việc này?

Giáo sư Vũ Khiêu: Chống tham nhũng là việc cần thiết và phải tiếp tục đẩy mạnh để không mất niềm tin của nhân dân nhưng tôi vẫn nhấn mạnh hiện nay, trước tiên là trí tuệ. Đảng tập hợp được những trí tuệ sáng suốt sẽ có thể vượt mọi khó khăn và kể cả giúp chống tham nhũng thực sự hiệu quả.

- Thưa Giáo sư, điều ông tâm đắc nhất trong những ngày Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng diễn ra là gì?

Giáo sư Vũ Khiêu: Theo dõi Đại hội Đảng lần này, tôi thấy rõ không khí dân chủ được nâng cao.

Và các đoàn đại biểu của các tỉnh đã bàn bạc dân chủ để giới thiệu với Đại hội những đảng viên ưu tú và không nhất thiết phải là những người của địa phương mình. Người được giới thiệu phải là người có thể gánh vác việc chung của toàn thể đất nước.

Người được tín nhiệm giới thiệu nhờ thế sẽ là những người không bị hạn chế tầm nhìn hạn hẹp trong ranh giới địa phương. Họ cần có cái nhìn bao quát mang ý nghĩa toàn quốc để giải quyết những vấn đề khó khăn mà thời đại đã đặt ra cho đất nước ta.

- Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư!