Hà Nội triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030

Mục tiêu chung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Hà Nội là xây dựng và phát triển văn hóa, người Hà Nội toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Hà Nội triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 ảnh 1Bạch Mã là ngôi đền cổ, một di sản đặc sắc có lịch sử hình thành và phát triển gắn với Thăng Long-Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Để thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 theo Quyết định số 1909/QĐ-TT2 ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

Mục đích của Kế hoạch nhằm quán triệt, tuyên truyền nội dung Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030, đảm bảo xác định rõ nhận thức, trách nhiệm, hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân Thủ đô đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa của thành phố; tập trung phát triển văn hóa, con người Hà Nội để phát huy tối đa nguồn lực văn hóa, con người tạo nên sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng quyết định, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững Thủ đô.

Mục tiêu chung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Hà Nội là xây dựng và phát triển văn hóa, người Hà Nội toàn diện, phù hợp với xu thế thời đại, yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tác động của phát triển kinh tế-xã hội, thiên tai, dịch bệnh và những tác động khác; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa thành thị, nông thôn, các đối tượng xã hội và đồng bào dân tộc.

Phát triển văn hóa trên cơ sở bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh, giá trị văn hóa truyền thống mang bản sắc của Thủ đô ngàn năm văn hiến; đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp phần bồi đắp và phát triển hệ giá trị văn hóa Thăng Long-Hà Nội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, Hà Nội-Thành phố sáng tạo của UNESCO, quảng bá và nâng cao vị thế, hình ảnh Thủ đô, Việt Nam ra khu vực và thế giới.

[Tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa Thủ đô]

Hà Nội tăng đầu tư cho phát triển văn hóa nói chung, trong đó tập trung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa để trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; có cơ chế chính sách đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hóa, con người Hà Nội.

Cụ thể, ở nhóm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, giai đoạn đến năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86-88%; làng văn hóa 65%; tổ dân phố văn hóa 75%; thôn, làng có nhà văn hóa 100%.

Tất cả các quận, huyện, thị xã có trung tâm văn hoá thể thao cấp huyện; 100% thôn, làng, tổ dân phố có nhà văn hóa hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng; 70-73% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Giai đoạn đến năm 2030, tỷ lệ công nhận danh hiệu gia đình văn hóa là 89-90%; làng văn hóa 70%; tổ dân phố văn hóa 80%. Tất cả các trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện, các nhà văn hóa đáp ứng tiêu chí theo quy định.

Ở nhóm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, Hà Nội phấn đấu trên 95% di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, khoảng 70% di tích xếp hạng quốc gia được tu bổ, tôn tạo; hoàn thành chỉ tiêu được phê duyệt tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng Nhân dân thành phố về Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, hàng năm, có khoảng 20% di tích cấp thành phố xuống cấp được tu bổ, tôn tạo bằng nguồn ngân sách và xã hội hóa, tập trung đầu tư các công trình thiết chế văn hóa, di tích lịch sử (nhất là Hoàng Thành Thăng Long, Điện Kính Thiên, Cổ Loa, Đền thờ Ngô Quyền) giai đoạn 2021-2025…

Giai đoạn đến năm 2025, Hà Nội cũng đặt mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; cải thiện hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại; hoàn thiện thể chế và sẵn sàng cho phát triển công nghiệp văn hóa có tính chuyên nghiệp; sản phẩm công nghiệp văn hóa có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, đậm bản sắc văn hóa Hà Nội, cạnh tranh được với các nước trong khu vực; giữ vững và phát triển thương hiệu thành phố sáng tạo. Phấn đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố.

Đến năm 2030, ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô cơ bản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Hà Nội trong top các thành phố có ngành công nghiệp văn hóa phát triển hàng đầu và là thành phố sáng tạo có sức ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á…

Để thực hiện hiệu quả chiến lược này, Hà Nội đưa ra 11 nhiệm vụ và giải pháp quan trọng yêu cầu các cấp các ngành bám sát quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiềm năng lợi thế của Thủ đô để chủ động thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố.

Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị xác định rõ nội dung mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để tổ chức thực hiện hiệu quả; phân công rõ trách nhiệm các sở, ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện...

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là cơ quan thường; trực, đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược này; đồng thời chủ trì triển khai các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở; xây dựng các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật có bản sắc riêng, gắn kết truyền thống và hiện đại; tăng cường công tác quản lý nhà nước bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa vật thể và phi vật thể, đặc biệt ưu tiên đối với các di tích quốc gia đặc biệt, các di tích thế giới, di tích lịch sử cách mạng kháng chiến có giá trị tiêu biểu.

Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai sáng kiến gia nhập mạng lưới các “Thành phố sáng tạo” của UNESCO theo tiêu chí và lộ trình đã cam kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục