Hậu Giang tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Các phong trào thi đua của Hậu Giang phát triển mạnh mẽ, lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân tham gia.
Trao bảng tuyên dương Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015-2020. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)
Trao bảng tuyên dương Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015-2020. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ngày 26/9, tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, năm 2020.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đề nghị tỉnh Hậu Giang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác thi, đua khen thưởng.

Đồng thời, tỉnh cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn các phong trào thi đua yêu nước với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm làm cho phong trào thi đua thực sự là đầu tàu, là động lực mạnh mẽ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh Hậu Giang.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua khen thưởng, tỉnh cần chú ý gắn các phong trào thi đua với công tác khen thưởng cũng như kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời đối với những tập thể cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt quan tâm việc khen thưởng thông qua phát hiện các điển hình nhân tố mới, khen thưởng công nhân, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

[Hậu Giang tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế]

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng nhấn mạnh ngay sau Đại hội này, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, quan tâm tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn tỉnh. Đồng thời phấn đấu trong 5 năm tới ngành nào, cấp nào cũng có điển hình tiên tiến tiêu biểu và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, cho biết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong giai đoạn 5 năm qua của tỉnh đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, lan tỏa từ tỉnh đến cơ sở, thu hút đông đảo cán bộ công chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân tham gia.

Trong thời gian tới, tỉnh Hậu Giang tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị; Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương, của tỉnh.

Tỉnh tăng cường hơn nữa nhận thức, vai trò của cấp ủy Đảng và chính quyền, công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các đoàn thể nhân dân để đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và hiệu quả trong toàn xã hội; đẩy mạnh gắn kết thực hiện thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề ra các biện pháp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng để nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước.

Hậu Giang tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ảnh 1Trao bảng tuyên dương Điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015-2020. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Cùng với đó, tỉnh tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị; đẩy mạnh các phong trào thi đua đặc thù của tỉnh; triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới,” phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển,” phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau,” phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Thông qua phong trào thi đua để kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các nhân tố điển hình tiêu biểu, có giá trị giáo dục nêu gương; chú trọng khen thưởng những tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất, công nhân, nông dân… tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng con người mới.

Nhân dịp này, tỉnh Hậu Giang đã biểu dương 288 gương cá nhân, tập thể trên nhiều lĩnh vực có những thành tích vượt trội trong các phong trào thi đua yêu nước.

Các gương điển hình tại Đại hội là dấu ấn trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...  góp phần tạo diện mạo mới cho nông thôn và đô thị của tỉnh Hậu Giang, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, thực hiện đạt và vượt 17/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại.

Qua 5 năm thi đua thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP bình quân 5 năm của tỉnh Hậu Giang đạt 6,3%; tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt trên 42.900 tỷ đồng, gấp 1,5 lần 5 năm trước...

Đến nay, tỉnh đã công nhận mới 21 xã nông thôn mới, đạt 117,8% kế hoạch, nâng tổng số xã nông thôn mới lên 32/51 xã, đạt 62,75% tổng số xã; có 3/8 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; thành phố Vị Thanh đạt tiêu chí đô thị loại II, thị xã Long Mỹ đạt tiêu chí đô thị loại III; xây dựng và phát triển thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố Ngã Bảy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục