(Nguồn: Masan Group)

Công ty cổ phần tập đoàn Masan (mã cổ phiếu MSN) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc quyết định mua lại 20 triệu cổ phiếu quỹ.

Công ty cũng phát hành Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 được Công ty Kiểm toán KPMG soát xét, xác nhận báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh tăng trưởng kỷ lục đã được thông báo vào cuối tháng Bảy. Trên cơ sở kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016, dự báo lợi nhuận của công ty được điều chỉnh tăng lên 25%.

Theo Báo cáo tài chính đã được soát xét, trong 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của công ty tăng 83,8% và lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số tăng gần gấp ba so với cùng kỳ năm 2015.

Nhờ tốc độ tăng trưởng hai con số, Masan vẫn theo đúng lộ trình trên đà đạt 2 tỷ USD doanh thu thuần cho năm 2016. Do đó, Masan cũng đã điều chỉnh tăng dự báo cả năm cho lợi nhuận sau thuế và cổ đông thiểu số tăng thêm 25% đạt 2.400 tỷ đồng, như vậy, mức tăng trưởng lợi nhuận khoảng 60% so với năm 2015.

Số dư tiền hợp nhất của Masan vào ngày 30/6/2016 đạt 12.863 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn và các tài sản sinh lãi khác.

Kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những phương thức sử dụng lượng tiền mặt lớn mà công ty đang nắm giữ. Công ty đang thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc mua lại cổ phiếu quỹ./.