Hoi nghi Ban Chap hanh lan thu muoi Dang bo Khoi cac co quan TW hinh anh 1Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 16/1, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ mười. Các ông Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Báo cáo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá năm 2017, tuy phải đối diện với những khó khăn, thách thức do tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, song với tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, từ đó, cụ thể hóa vào các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm tiếp tục hướng về cơ sở; tăng cường làm việc với các cấp ủy để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh...

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã tăng cường phối hợp có hiệu quả, thực chất với các đảng đoàn, ban cán sự và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu đề xuất nhiều giải pháp, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng khá.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng; tiếp tục tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và phối hợp quản lý các lớp học theo chương trình đề ra.

Các đảng ủy trực thuộc tổ chức bồi dưỡng cho 2.439 đảng viên mới, 2.433 quần chúng ưu tú.

Năm 2018, bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ cương, xây dựng các cơ quan Trung ương liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng; tăng cường phối hợp công tác với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tập trung củng cố và nâng cao chất lượng cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948-7/11/2018).

Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, Hội nghị xác định trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo, tham mưu tổng hợp, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tham mưu thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị sự nghiệp công lập; về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện công tác tham mưu, đề xuất với Trung ương một số nội dung về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và người có công...

Đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, Đảng ủy Khối và các cấp đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tập trung đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; quan tâm đôn đốc việc thực hện các kết luận sau kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng.

Hoi nghi Ban Chap hanh lan thu muoi Dang bo Khoi cac co quan TW hinh anh 2Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng nêu rõ trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm đã được các đại biểu dự Hội nghị xác định thực hiện trong năm 2018, Ban Chấp hành và các đảng ủy trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của Đảng ủy Khối; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện để đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống; chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Tập trung tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Ông Sơn Minh Thắng đề nghị Đảng bộ tập trung chỉ đạo, có giải pháp cụ thể thực hiện nghiêm các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" và Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Quy định số 10- QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Các cấp ủy tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên...

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã phát động thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7/11/1948-7/11/2018)./.
Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)