Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam IX là đại hội đầu tiên trong thế kỷ 21 của Đảng, diễn ra trong bối cảnh đất nước đã trải qua việc thực hiện công cuộc Đổi mới được đề ra từ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam VI hơn 15 năm và đạt được những thắng lợi to lớn, được nhân dân và quốc tế ủng hộ./.