Ngay lam viec dau tien Hoi nghi TW 9 BCH Trung uong Dang hinh anh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc sáng 8/5, tại thủ đô Hà Nội.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên khai mạc.

Theo Chương trình, Hội nghị sẽ họp từ ngày 8/5 đến ngày 14/5, tiến hành thảo luận, cho ý kiến về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Quy chế bầu cử trong Đảng; Đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy định số 165- QĐ/TW của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội; Tổng kết thực hiện thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân huyện, quận, phường; Đề cương Báo cáo chính trị và Đề cương Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm năm 2016-2020 trình Đại hội XII; Đề án tổ chức Đảng ủy ngoài nước; Tổng kết thực hiện Chỉ thị 37- CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Buổi chiều, các đại biểu thảo luận ở tổ về Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)