Xây dựng đường giao thông nông thôn. (Nguồn: TTXVN)

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ngày 27/10, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị các bộ, ngành tìm cách phân bổ ngân sách Trung ương của năm 2016 gấp 4 lần hiện nay cho các xã khó khăn vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển trong xây dựng nông thôn mới.

Cuộc họp đã thảo luận một số vấn đề như: Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình đi liền với khen thưởng các tỉnh, huyện, xã có kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới; phân bổ nguồn lực thực hiện chương trình trong năm nay và năm 2016; sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đó, các ý kiến bày tỏ nhất trí việc sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới để tránh sự lãng phí nguồn lực thực hiện. Ví dụ, không nhất thiết xã nào cũng phải có chợ hay có nhà sinh hoạt cộng đồng đúng quy chuẩn, xã vùng cao nào cũng phải có đường giao thông nội đồng khi mà diện tích đất canh tác manh mún, chia cắt...

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị việc sửa đổi tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới sẽ thực hiện từ năm 2016 trở đi, nhưng trên nguyên tắc không hạ tiêu chuẩn nông thôn mới. Bộ tiêu chí quốc gia cần có nhóm tiêu chí “cứng” (bắt buộc các địa phương phải thực hiện) và có nhóm tiêu chí “mềm” (địa phương được thực hiện linh hoạt). Đi liền với đó, các bộ, ngành ban hành hướng dẫn để các địa phương chủ động thực hiện.

Về nguồn lực thực hiện chương trình trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát để bổ sung tăng thêm. Trong năm 2016, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung cho các xã nghèo vùng biên giới, hải đảo, bãi ngang ven biển gấp 4 lần hiện nay.

Đặc biệt, các bộ, ngành phải yêu cầu các địa phương không được huy động dân ở vùng này đóng góp tiền xây dựng nông thôn mới và ngược lại, phải có chính sách chi thêm vào thu nhập của người dân khi tham gia xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn.

Ngoài ra, các bộ tiếp tục chỉ đạo các địa phương tích cực xử lý và không để nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới vì chạy theo thành tích. Phó Thủ tướng lưu ý trong phân bổ ngân sách Trung ương xuống các địa phương, nơi nào cân đối được ngân sách, Trung ương sẽ phân bổ ít đi, để tập trung cho các tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn trong xây dựng nông thôn mới.

Với các tỉnh ở miền núi, Phó Thủ tướng giao các bộ nghiên cứu việc xây dựng chỉ tiêu số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 tùy theo từng vùng, khu vực để tránh tình trạng “chỉ tiêu vượt quá khả năng thực hiện” của các tỉnh còn khó khăn này. Phó Thủ tướng cũng khẳng định, cả nước vẫn phải quyết tâm hướng tới mục tiêu 50% tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong 6 năm nữa./.