Quốc hội giám sát việc đổi mới chương trình sách giáo khoa

Việc lựa chọn sách giáo khoa cho năm học 2020-2021 được thực hiện theo đúng quy định của Nghị quyết 88, tạo tiền đề hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Luật Giáo dục 2019

Ngày 25/9, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về Kết quả giám sát việc thực hiện các nghị quyết về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020.

Tại các địa phương, công tác tuyên truyền về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông được triển khai kịp thời, hình thức truyền thông đa dạng. Một số địa phương có cách tuyên truyền sáng tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo cũng như sự đồng thuận của giáo viên, phụ huynh, học sinh trong quá trình triển khai thực hiện./.

(Vnews/Vietnam+)