Ngày 3/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Theo Quy chế, Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là cơ quan chuyên trách của Ủy ban Đoàn kết Công giáo có nhiệm vụ giúp Đoàn Chủ tịch và ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổng hợp, phân tích, thông tin về tình hình phong trào thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban ở Trung ương và các địa phương. Qua đó, đề xuất với Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực những vấn đề cần giải quyết, hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước và hoạt động cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo địa phương, góp phần cùng toàn dân thực hiện mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam gồm hai phòng chức năng là Phòng Tổng hợp và phòng Quản trị-Hành chính. Biên chế cán bộ của Văn phòng nằm trong tổng thể biên chế cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 
Tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Trọng Kim và Linh mục Nguyễn Công Danh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam ,đều cho rằng việc ban hành Quy chế sẽ giúp cho Văn phòng hoạt động hiệu quả và thực hiện đúng chức năng, vai trò, vị trí của mình.
 
Đây cũng là điều kiện, cơ sở pháp lý giúp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thống nhất trong phối hợp chỉ đạo hoạt động của Văn phòng./.
 
(TTXVN/Vietnam+)