Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 13/2011/TT-NHNN quy định việc mua bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thông tư quy định rõ nguyên tắc mua, bán ngoại tệ. Theo đó, hàng tháng các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước bao gồm cả các doanh nghiệp thành viên là doanh nghiệp nhà nước và không phải các tổ chức tín dụng (gọi chung là Tổ chức) có trách nhiệm tự cân đối nguồn thu ngoại tệ và nhu cầu sử dụng ngoại tệ hợp pháp của tổ chức; số ngoại tệ còn lại của tổ chức bán cho tổ chức tín dụng được phép.

Tổ chức không được sử dụng một nhu cầu ngoại tệ để gửi cho nhiều tổ chức tín dụng được phép khác nhau làm cơ sở cân đối thu, chi ngoại tệ trong tháng của tổ chức.

Khi nhu cầu sử dụng ngoại tệ hợp pháp trong tháng lớn hơn số dư hiện có trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ của tổ chức và nguồn thu ngoại tệ trong tháng, trong phạm vi tổng số ngoại tệ đã bán cho tổ chức tín dụng được phép, tổ chức được quyền mua lại số ngoại tệ còn thiếu để phục vụ nhu cầu sử dụng hợp pháp.

Tổ chức bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép nào thì thực hiện việc mua lại ngoại tệ từ chính tổ chức tín dụng đó. Tổ chức tín dụng có trách nhiệm theo dõi, kiểm soát đảm bảo nguyên tắc tổ chức được mua lại số ngoại tệ tối đa bằng số ngoại tệ mà tổ chức đã bán cho tổ chức tín dụng.

Thời hạn tổ chức được quyền mua lại số ngoại tệ đã bán cho tổ chức tín dụng được phép là một năm kể từ tháng tổ chức bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép.

Trường hợp khi đã mua lại hết số ngoại tệ mà tổ chức đã bán cho tổ chức tín dụng được phép mà vẫn có nhu cầu mua ngoại tệ, việc mua bán ngoại tệ của tổ chức và tổ chức tín dụng thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của hai bên, tuân thủ quy định hiện hành có liên quan về quản lý ngoại hối.

Tổ chức tín dụng được phép có trách nhiệm tự cân đối ngoại tệ để thực hiện việc mua, bán ngoại tệ với các tổ chức theo quy định. Tổ chức tín dụng phải đảm bảo thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc duy trì trạng thái ngoại hối tại thời điểm thực hiện việc mua, bán ngoại tệ với các tổ chức./.

(TTXVN/Vietnam+)