Quyền Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có kết luận về việc quản lý biên chế, tuyển dụng, bổ nhiệm tiêu chuẩn ngạch công chức và việc ký hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức một kỳ thi tuyển công chức và tuyển dụng được 122 công chức. Ngoài ra, trong giai đoạn từ 1/1/2014 đến 28/2/2017, tỉnh đã tuyển dụng không qua thi đối với 30 trường hợp có kinh nghiệm công tác (gồm 29 trường hợp là viên chức và 1 trường hợp không phải là viên chức), thực hiện xét chuyển 32 cán bộ, công chức cấp xã thành công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Tuy nhiên, thời điểm thành lập Hội đồng tuyển dụng kỳ thi tuyển năm 2014 trước khi hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển, thành phần Hội đồng tuyển dụng không đúng quy định (có 2 Phó Chủ tịch Hội đồng); còn sai sót trong việc chấm và cộng điểm một số bài thi môn kiến thức chung, môn ngoại ngữ, nhưng không làm thay đổi kết quả kỳ thi.

Tỉnh chưa có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ về các trường hợp là viên chức được xét tuyển thành công chức không qua thi. Trong giai đoạn thanh tra, 5 trường hợp được tuyển dụng không qua thi do Giám đốc sở hoặc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch.

Bên cạnh đó, Sóc Trăng không thực hiện trình tự xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện đối với 4 trường hợp được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu (ngày 10/5/2017, Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu đã ban hành quyết định thu hồi quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 4 trường hợp này).

Cũng theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn này, tỉnh đã tuyển dụng không đúng quy định 2 trường hợp áp dụng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ nguồn Đề án đào tạo cán bộ sau đại học giai đoạn 2006 - 2015 tỉnh Sóc Trăng (ngày 26/5/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản thu hồi quyết định tuyển dụng đối với 2 trường hợp này).

108/550 hồ sơ khi bổ nhiệm không đáp ứng một hoặc một số tiêu chuẩn, điều kiện về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học, kê khai tài sản, thu nhập... Một số hồ sơ không thể hiện đầy đủ trình tự bổ nhiệm bằng văn bản; một số trường hợp được thực hiện quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm nhưng lại chậm.

Còn 14/68 hồ sơ công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp sở và 28/482 hồ sơ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thiếu một hoặc một số tiêu chuẩn của ngạch hiện giữ về chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước, nghiệp vụ chuyên ngành, tin học, ngoại ngữ.

[Bộ Nội vụ: Có rất nhiều sai phạm trong bổ nhiệm cán bộ]

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vượt 1 Phó Chánh Văn phòng so với quy định (Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Trưởng ban tiếp công dân); Phòng Kinh tế-Vật liệu xây dựng thuộc Sở Xây dựng và Phòng Quản lý và Công sản thuộc Sở Tài chính vượt 1 Phó Trưởng phòng/1 đơn vị so với Đề án vị trí việc làm.

Tại thời điểm thanh tra, địa phương này có 19 cơ quan, đơn vị còn ký 137 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; một số cơ quan, đơn vị sử dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thực hiện công việc như kế toán... là không đúng quy định.

Kiểm điểm, xác định trách nhiệm

Thanh tra Bộ Nội vụ đã kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm, xử lý theo quy định đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân để xảy ra những tồn tại, hạn chế trên; rà soát các văn bản của tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý, sử dụng công chức, viên chức để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo và số lượng cấp phó; tiêu chuẩn ngạch công chức.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Sóc Trăng xây dựng kế hoạch tổ chức tuyển dụng hàng năm trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao để kịp thời bổ sung công chức theo nhu cầu thực tế của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định; thực hiện việc tuyển dụng công chức theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp theo Đề án đào tạo cán bộ sau đại học giai đoạn 2006-2015 tỉnh Sóc Trăng; thực hiện thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo đúng thẩm quyền đối với 5 trường hợp viên chức được tuyển dụng công chức không qua thi; báo cáo Bộ Nội vụ về các trường hợp là viên chức đã được tuyển dụng công chức không qua thi.

Tỉnh chấm dứt việc ký hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và hợp đồng lao động khác để làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước; chủ động cử công chức (bao gồm các trường hợp trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo) đi đào tạo, bồi dưỡng; rà soát, cử công chức còn thiếu tiêu chuẩn ngạch, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo về trình độ lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, ngoại ngữ, tin học đi đào tạo, bồi dưỡng và quy định thời hạn bắt buộc để hoàn thiện các điều kiện tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn ngạch còn thiếu; xem xét việc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo và sắp xếp ngạch công chức phù hợp đối với các trường hợp sau thời hạn quy định vẫn không đáp ứng yêu cầu./.
Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)