Sua quy dinh bu chenh lech lai suat cho vay ho tro ho ngheo ve nha o hinh anh 1Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. (Ảnh: Nguyễn Chiến/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 33/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2).

Trong quyết định mới ban hành, sẽ sửa đổi quy định cấp bù chênh lệch lãi suất. Cụ thể, ngân sách nhà nước cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện chính sách.

Đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi, ngân sách trung ương đảm bảo 100% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

[Ban hành khung lãi suất ưu đãi cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội]

Đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%; ngân sách trung ương hỗ trợ 50%, ngân sách địa phương đảm bảo 50% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Đối với các địa phương còn lại, ngân sách địa phương đảm bảo 100% mức cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Quyết định cũng bổ sung thêm quy định mức cấp bù chênh lệch lãi suất. Cụ thể: Mức cấp bù chênh lệch lãi suất = Dư nợ cho vay thực tế bình quân của chương trình x (Lãi suất bình quân các nguồn vốn - Lãi suất cho vay thực hiện chương trình). Trong đó, lãi suất bình quân các nguồn vốn được xác định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Quyết định 33/2019/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 31/12/2019. Việc cấp bù chênh lệch lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định này được thực hiện từ năm 2016./.

(TTXVN/Vietnam+)