Ngày 29/1, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010 với chủ đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” cho 380 báo cáo viên, đại diện các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương khu vực phía Nam.

Hội nghị đã giới thiệu đề cương học tập, nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam; quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược cơ bản, lâu dài và thực tiễn của công tác xây dựng Đảng.

Nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tập trung vào những điểm chủ yếu như Cách mạng cần có Đảng, "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt"; Xây dựng Đảng phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng... đã được giới thiệu tại hội nghị.

Theo Ban Tuyên giáo Trung ương, vận dụng tốt tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI có ý nghĩa rất thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hiện nay, đáp ứng được yêu cầu chung của công cuộc đổi mới, sự mong đợi của đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân./.

Hà Huy Hiệp (Vietnam+)