Chiều 25/9, Hội nghị trao đổi công tác giữa Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương đã diễn ra tại Hà Nội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Thế Trung cho biết trong nhiều năm qua, Ban Dân vận Trung ương đã duy trì và thực hiện nghiêm túc, có kết quả hội nghị giao ban công tác dân vận Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội để nắm tình hình nhân dân, kết quả công tác dân vận của khối. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương phối hợp nghiên cứu, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, tôn giáo.

Hai cơ quan đã phối hợp xây dựng một số đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao cho Ban Dân vận chủ trì hoặc phối hợp thực hiện: Đề án xây dựng Quy định quan hệ công tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảng đoàn các đoàn thể với tập thể lãnh đạo và đảng ủy cơ quan, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban Trung ương Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy; Đề án nghiên cứu các tổ chức quần chúng và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài; Đề án xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Đề án xây dựng Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Dân vận đã giữ mối liên hệ thường xuyên trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi bên: thông tin hai chiều về tình hình các tầng lớp nhân dân để hai bên cùng tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức; phối hợp, thẩm định hoặc tham gia góp ý các văn bản, dự thảo của mỗi bên trước khi trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hai bên phối hợp tham gia hoạt động của Hội đồng công tác quần chúng Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; các Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện các cuộc vận động lớn do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động...

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương báo cáo quá trình triển khai: Đề án xây dựng Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Đề án xây dựng Quy định về việc M ặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương trao đ ổi, góp ý vào Dự thảo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội về các nội dung: sự cần thiết của Quy chế; khái niệm về giám sát, phản biện xã hội; phươ ng pháp thực hiện; đối tượng được giám sát; trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, Hội đồng nhân dân, Quốc hội trong việc đảm bảo các điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc thực hiện chức năng giám sát; phương pháp thực hiện phản biện dự thảo chính sách hoặc đánh giá kinh tế-xã hội...

Góp ý kiến vào Đề án xây dựng Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng việc xây dựng quy định này là cần thiết, tuy nhiên cần làm chặt chẽ, thận trọng, phù hợp với thực tế, tạo sự đồng thuận từ cơ sở, đảm bảo tính khả thi./.