Tinh hoa, giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tỏa sáng

Cách mạng Tháng Mười Nga đã để lại nhiều bài học có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, trong đó có những vấn đề chiến lược về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Tinh hoa, giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tỏa sáng ảnh 1Ngọn cờ hòa bình được nêu cao từ Cách mạng Tháng Mười, được Liên Xô kế tục, là nhân tố có vai trò quyết định nhất tiêu diệt chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cứu loài người thoát khỏi sự thống trị của chủ nghĩa phátxít. (Ảnh: Tư liệu quốc tế/TTXVN phát)

Chiều 7/11, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo chủ đề “Bài học từ Cách mạng Tháng Mười Nga và tư tưởng của Lenin về vấn đề dân tộc: Ý nghĩa thời đại và sự vận dụng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.”

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh, hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917-7/11/2022).

Ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản (Bolshevik) Nga, đứng đầu là V.I.Lenin, giai cấp công nhân, nhân dân lao động Nga đã nhất loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước XôViết.

Cách mạng Tháng Mười đã thức tỉnh các dân tộc bị áp bức, soi sáng con đường phát triển, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười khẳng định bản chất khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Marx-Lenin, cung cấp những bài học lịch sử vô giá cho các cuộc cách mạng vì độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội.

“Trải qua 105 năm với vô vàn biến thiên lịch sử, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là 'tiếng thét' giữa đêm dài của chủ nghĩa đế quốc, là ngọn đuốc cho những người bị áp bức trên toàn thế giới noi theo. Cuộc cách mạng vĩ đại là sự chuyển hóa thành công trên thực tế lý luận của chủ nghĩa Marx vào hoàn cảnh thực tế của nước Nga, với lãnh tụ thiên tài V.I.Lenin,” Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm nêu rõ.

[Cách mạng Tháng Mười Nga: Cột mốc trên con đường tiến lên CNXH]

Ông cho biết: Cách mạng Tháng Mười Nga cũng là sự mở đầu cho phong trào cách mạng trên toàn thế giới, đặt nền móng cho sự hình thành của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Sự ra đời của Nhà nước công nông đầu tiên đã đặt nền móng cho chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong những thập niên 30-40 của thế kỷ 20.

Biến động những năm 1990 của thế kỷ trước đã làm cho Liên Xô sụp đổ, các nước xã hội chủ nghĩa không còn tồn tại với tư cách là một hệ thống. Nhưng không thể phủ nhận, Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc cách mạng mang sứ mệnh khai sinh ra Chủ nghĩa xã hội hiện thực - một kiểu phát triển xã hội mới, công bằng, dân chủ hơn trên thế giới.

Đối với Việt Nam, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa quan trọng, khích lệ các tầng lớp nhân dân đứng lên tiếp tục công cuộc đấu tranh giành độc lập, ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự ra đời của phong trào cách mạng giải phóng ở Việt Nam. Không chỉ là nguồn cổ vũ to lớn đối với cách mạng Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý giá.

Với ý nghĩa lịch sử, ảnh hưởng to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga với cách mạng Việt Nam, tại hội thảo, các nhà khoa học, các đại biểu đã tập trung làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Các ý kiến tập trung vào phân tích chân lý của Cách mạng Tháng Mười Nga; ý nghĩa thời đại, bài học từ Cách mạng Tháng Mười Nga và những quan điểm, tư tưởng, giá trị cốt lõi của Lenin về vấn đề dân tộc, vấn đề thuộc địa; bài học về công tác tư tưởng nhìn từ sự thay đổi chế độ chính trị xã hội ở Liên Xô, các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu…

Các nhà khoa học, đại biểu cũng làm rõ hơn ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga với Việt Nam cùng những bài học, quan điểm, tư tưởng, giá trị cốt lõi của Lenin về vấn đề dân tộc, vấn đề thuộc địa vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

Từ đó, các ý kiến phát biểu tại hội thảo đi đến khẳng định, hơn một thế kỷ đã trôi qua nhưng tinh hoa, giá trị thời đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tỏa sáng, là nguồn động lực lớn thôi thúc, khơi dậy tinh thần cách mạng của nhân dân tiến bộ toàn thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đổi mới để phát triển đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã để lại nhiều bài học có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, trong đó có những vấn đề chiến lược về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục