Tong loi nhuan khoi doanh nghiep nien yet tren HNX dat 19.935 ty dong hinh anh 1325 doanh nghiệp niêm yết trên HNX kinh doanh lãi trong quý 4 với tổng giá trị đạt 20.946,8 tỷ đồng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Báo cáo thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, hiện đã có 360/369 công ty công bố báo cáo tài chính quý 4/2018 (không bao gồm 8 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán là VTL, GLT, MHL, IDV,SJ1, KTS, SLS, VDL).

[EU đạt được thỏa thuận thanh toán bù trừ trước thềm Brexit]

Kết quả từ báo cáo tài chính tự lập quý 4/2018 cho thấy, có 325 doanh nghiệp kinh doanh có lãi với tổng giá trị đạt 20.946,8 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp trong cả năm 2018 đã đạt 19.935 tỷ đồng và tăng 2.042 tỷ đồng (11,4%) so với năm 2017.

Cụ thể, con số thống kê chỉ ra 7/11 ngành có tổng lãi tăng so với năm trước, trong đó ngành tài chính tăng 2.827 tỷ đồng, ngành công nghiệp tăng 674 tỷ đồng và ngành bất động sản tăng 256 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 35 công ty kinh doanh thua lỗ và con số này đã tăng 16,7% so và tổng giá trị lỗ là 1.011,1 tỷ đồng, giảm 15,3% so với năm 2017.

Ba ngành có kết quả thua lỗ so với năm 2017 nhiều nhất là công nghiệp, xây dựng và y tế (với tổng lỗ tăng 137,6 tỷ đồng). Các ngành còn lại có tổng lỗ giảm hoặc bằng cùng kỳ năm trước, bao gồm có ngành vận tải kho bãi, ngành hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ, hành chính và dịch vụ hỗ trợ, thông tin, truyền thông, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản...

Xem xét trên tổng lợi nhuận sau thuế năm 2018, ngành xây dựng là có kết quả kinh doanh “thụt lùi” nhất so với năm 2017, giảm tương đương 51,1% (từ 3.380 tỷ đồng năm 2017 giảm xuống 1.642 tỷ đồng năm 2018)./.

Linh Chi (Vietnam+)