Chủ đề

75 năm Chiến thắng phátxít

Đức quốc xã, chiến tranh thế giới lần thứ 2, thế chiến 2, phát xít, trại tập trung, giết người hàng loạt, Holocaust, bài do thái, thảm sát