Chủ đề

Nông nghiệp Công nghệ Cao

Vài năm gần đây, nhiều “đại gia” trên sàn giao dịch chứng khoán “quay hướng” đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Mặc dù kết quả còn nhiều vấn đề phải bàn nhưng bước đầu đã hình thành làn sóng đầu tư mới trong nền kinh tế.