Chủ đề

Quan hệ Việt Nam-Myanmar

Ngày 28/5/1975: Việt Nam và Myanmar thiết lập Quan hệ Ngoại giao Tháng 8/2017: Thiết lập quan hệ "Đối tác Hợp tác Toàn diện"