Từ bài viết của Tổng Bí thư: Quy tụ sức mạnh để phát triển đất nước

Theo Tiến sỹ Đào Tuấn Hậu, điều mà ông tâm đắc nhất về bài viết của Tổng Bí thư chính là một chủ đề khó đã được Tổng Bí thư thể hiện bằng một văn phong trong sáng, gần gũi, dễ hiểu, thuyết phục.
Từ bài viết của Tổng Bí thư: Quy tụ sức mạnh để phát triển đất nước ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nguồn: TTXVN)

Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị thực tiễn cao, giúp nhân dân, các lực lượng tiến bộ trong và ngoài nước hiểu, tin tưởng, tiếp tục yêu mến, ủng hộ chủ nghĩa xã hội, từ đó quy tụ được sức mạnh để xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đây là khẳng định của các đảng viên, nhà nghiên cứu tại Thành phố Hồ Chí Minh sau khi nghiên cứu bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2021).

Góp phần khẳng định niềm tin, quy tụ sức mạnh

Nghiên cứu kỹ nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiến sỹ Đào Tuấn Hậu, Khoa Triết học-Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội là rất rộng, phong phú, đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu của những người theo lý tưởng xã hội chủ nghĩa, nhân dân và những lực lượng tiến bộ trên thế giới.

Chừng nào xã hội còn có áp bức, bóc lột, bất công, nghèo đói, khủng hoảng... thì khi đó những lý tưởng xã hội chủ nghĩa không bao giờ là lạc hậu, lỗi thời hay nói cách khác nó “không bao giờ chết."

Bài viết đã lý giải rất thuyết phục, khoa học về những vấn đề cốt lõi, cơ bản, được nhiều người quan tâm như: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?

Bài viết đã trình bày quy luật phát triển chung của chủ nghĩa xã hội song cũng thể hiện cả những nét đặc thù của Việt Nam trên hai phương diện lý luận và thực tiễn.

Theo tiến sỹ Đào Tuấn Hậu, lý luận về chủ nghĩa xã hội là một chủ đề không những rộng mà còn khó, không phải đối tượng nào cũng có thể hiểu, tiếp thu một cách đầy đủ. Qua bài viết, điều mà ông tâm đắc chính là một chủ đề khó đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện bằng một văn phong trong sáng, gần gũi, dễ hiểu, thuyết phục.

Tiến sỹ Đào Tuấn Hậu cũng khẳng định bài viết có giá trị thực tiễn cao, giúp nhân dân, các lực lượng tiến bộ trong và ngoài nước hiểu, tin tưởng, tiếp tục yêu mến, ủng hộ chủ nghĩa xã hội, từ đó quy tụ được sức mạnh để xây dựng đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

[Nội dung cơ bản trong bài viết của TBT về con đường đi lên CNXH]

Để những nội dung bài viết đi vào thực tế của cuộc sống, vận dụng vào xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay, tiến sỹ Đào Tuấn Hậu cho rằng một trong những quy luật cơ bản của phát triển xã hội là lý tưởng tốt đẹp chỉ trở thành hiện thực khi nó được quần chúng nhân dân hiểu, tin và hành động, tức nó phải thâm nhập vào quần chúng.

"Tôi tin rằng sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng sẽ tiếp tục khơi gợi, phát huy sức mạnh của quần chúng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu ra. Lịch sử chứng minh rằng  những giá trị mà chủ nghĩa xã hội hướng đến là khát vọng chính đáng, là động lực, là nguồn cổ vũ đối với nhân dân, các lực lượng tiến bộ xã hội đấu tranh không ngừng nghỉ," tiến sỹ Đào Tuấn Hậu nói.

Những giải pháp để xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay cũng như chiến lược phát triển lâu dài đã được Tổng Bí thư, được Đại hội XIII của Đảng nêu lên rất khái quát và rõ ràng.

“Theo tôi, mỗi đảng viên cần học tập, làm gương, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, có như vậy nhân dân sẽ tin tưởng, yêu mến và cùng với Đảng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc theo lý tưởng xã hội chủ nghĩa," tiến sỹ Đào Tuấn Hậu chia sẻ giải pháp để đưa các nội dung của bài viết đi vào thực tiễn của cuộc sống.

“Không có con đường nào khác”

“Không có con đường nào khác” là khẳng định của luật sư Nguyễn Hữu Châu, nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ngay sau khi đọc bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Luật sư Nguyễn Hữu Châu cho rằng bài viết thể hiện sự tâm huyết sâu sắc về một vấn đề có nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp trên cơ sở cả lý luận và thực tiễn: Đó là chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây cũng là con đường mà Bác Hồ, Ðảng ta đã lựa chọn ngay từ khi thành lập và luôn khẳng định đó là mục tiêu, lý tưởng cao cả của mình để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Từ bài viết của Tổng Bí thư: Quy tụ sức mạnh để phát triển đất nước ảnh 2Một tuyến đường ở Hà Nội. (Nguồn: Vietnam+)

“Có thể nói bài viết của Tổng Bí thư rất kịp thời để cán bộ và các tầng lớp nhân dân hiểu sâu sắc hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nhất là những cán bộ, đảng viên, sinh viên, học sinh đã và đang đi học ở nước ngoài," luật sư Nguyễn Hữu Châu nhấn mạnh.

Theo luật sư Nguyễn Hữu Châu, trong thời gian qua, nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm chính là do bị lệch lạc và nguy hiểm hơn là thiếu định hướng chủ nghĩa xã hội. Do đó, cần phải hiểu vấn đề chủ nghĩa tư bản là lo cho người giàu, còn chủ nghĩa xã hội thì hướng đến nhân dân, người lao động.

Liên hệ với tình hình thực tiễn hiện nay của đất nước, luật sư Nguyễn Hữu Châu cho biết: "Qua theo dõi tôi nhận thấy còn có ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp chưa hình dung hết về chủ nghĩa xã hội, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Trong chương trình hành động, chưa thật sự thể hiện sự gần gũi, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, phản ánh những tâm tư nguyện vọng của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền… Tuy nhiên, nhiều đại biểu đã thể hiện được tâm huyết khắc phục những tệ nạn xã hội còn tồn tại hiện nay. Điều này cho thấy sự nỗ lực của từng thành viên để cùng thực hiện một phần việc, cùng hướng đến con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; xây dựng một cuộc sống có tình nghĩa, có tinh thần tôn sư trọng đạo, có truyền thống của cha ông trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."

Luật sư Nguyễn Hữu Châu cho rằng bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng là lời nhắc nhở mỗi người trong chúng ta cần phải nỗ lực học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; phải thường xuyên tu dưỡng, tự rèn luyện, tránh xa mọi cám dỗ để xây dựng con người xã hội chủ nghĩa.

Nếu là cán bộ, nhất là lãnh đạo thì phải thật sự nghiêm khắc, tự chỉnh đốn bản thân mình; đối với nhân dân thì phải thật lòng, yêu quý và có lối sống gần gũi với nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục