(Video: PV/Vietnam+)

Nói về cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông đánh giá cơ hội của Việt Nam rất lớn nhưng thách thức cũng không hề nhỏ.

Đồng thời, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh Bộ Chính trị và Chính phủ cũng đang rất quan tâm đến vấn đề này.

"Ở Việt Nam ta, trong các Nghị quyết của Đảng cũng đã đề câp đến tất cả các lĩnh vực của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Nhiệm vụ đặt ra chúng ta phải tăng tốc phát triển hạ tầng thông tin trên cơ sở đảm bảo tính kế thừa và vận dụng các thành tựu kết quả đã có. Phù hợp với các chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển các lĩnh vực trong đó ưu tiên công nghệ thông tin và truyền thông. Coi đây là hạ tầng của hạ tầng trong cuộc Cách mạng Công nghiệp này."