Trong những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước đều hướng về thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Người dân cả nước tin tưởng vào thành công của Đại hội, đều đặt niềm tin Đại hội lần này thực sự là đại hội của sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và là Đại hội của trí tuệ và đổi mới.

Đại hội XII không chỉ là Đại hội nhiệm kỳ 5 năm mà còn vượt lên tầm vóc, ý nghĩa của một đại hội nhiệm kỳ vì đây là dịp để Đảng ta đánh giá lại quá trình 30 năm khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới.

Đại hội XII là một mốc son để từ 30 năm của công cuộc đổi mới, chúng ta nhìn về phía trước, không chỉ tầm nhìn 5 năm mà trong nhiều năm tới, để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại./.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)