Bộ Tài chính vừa ký ban hành Thông tư số 39/2016/TT- BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012 của Bộ Tài chính, quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Đáng chú ý theo thông tư, thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm quyết định chi theo chế độ, tiêu chuẩn và mức chi trong phạm vi dự toán chi ngân sách được cấp có thẩm quyền giao; chịu trách nhiệm về quyết định chi và tính chính xác của các nội dung chi.

Với Thông tư mới sửa đổi, mức tạm ứng vốn được nâng lên mức tối đa là 50% giá trị hợp đồng.