Với số lượng người có yêu cầu cách ly tập trung ngày càng lớn, đặc biệt là số lượng người Việt ở nước ngoài về nước, Thành phố Hồ Chí Minh đã huy động nhiều khu nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch đủ điều kiện tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19; sử dụng làm khu cách ly, áp dụng hình thức cách ly lưu trú có thu phí.

Theo yêu cầu của cơ quan y tế, các cơ sở lưu trú dùng làm khu cách ly phải xa khu dân cư và có hàng rào bảo vệ kiểm soát được...

(Vnews/Vietnam+)