Xay dung TP.HCM thanh diem den hang dau khu vuc ve thu hut dau tu hinh anh 1Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Getty)

Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2025 trở thành điểm đến hàng đầu trong khu vực về thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, an toàn cho người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Đây là mục tiêu được Ủy ban nhân dân thành phố xác định trong kế hoạch vừa ban hành cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tiếp tục nâng cao chỉ số PCI hàng năm, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp tự hoàn thiện để có các bước cải thiện rõ nét hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; đưa thành phố vào nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế-xã hội ở nhóm tốt nhất cả nước.

Mặt khác, cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư theo hướng chuyển đổi số hướng đến phát triển kinh tế số nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh giúp các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát triển bền vững; phấn đấu giai đoạn 2021-2025 đứng trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số PCI.

Để thực hiện mục tiêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố đề ra các nhóm giải pháp gồm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân.

[Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và các đối tác nước ngoài]

Trong đó, cần quán triệt nhận thức sâu sắc và thống nhất hành động trong cán bộ, công chức, viên chức về nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố; tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, chấn chỉnh kịp thời việc cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tại đơn vị.

Các cấp ủy lãnh đạo cơ quan chính quyền xây dựng chương trình, kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Về cải thiện các chỉ số thành phần PCI giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân thành phố tập trung triển khai, giao các cơ quan chức năng thực hiện cải thiện các chỉ số liên quan. Cụ thể, về chỉ số gia nhập thị trường cho doanh nghiệp, thành phố phấn đấu số hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử đạt từ 93% trở lên; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua mạng điện tử đạt hơn 40%...

Về chỉ số tiếp cận đất đai và sử dụng ổn định mặt bằng sản xuất, thành phố tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất để chuẩn bị tốt quỹ đất sạch, mời gọi đầu tư; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất chưa sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận nguồn lực đất đai, mặt bằng sản xuất…

Liên quan đến chỉ số chỉ số công khai, minh bạch, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận huyện công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ở tất cả các cơ quan quản lý nhà nước để người dân, doanh nghiệp có thể kiểm soát tiến độ thực hiện các thủ tục, vướng mắc và trách nhiệm người thụ lý; thường xuyên tổ chức đối thoại giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp dưới nhiều hình thức đa dạng; khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hạn.

Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai nhiều giải pháp để nâng cao, cải thiện các chỉ số như chi phí thời gian; chi phí không chính thức; chỉ số cạnh tranh bình đẳng; chỉ số phát huy tính năng động và tiên phong của chính quyền thành phố; chỉ số phát triển và nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; chỉ số nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để giảm chi phí đào tạo cho doanh nghiệp; chỉ số nâng cao hiệu quả thực thi của các thiết chế pháp lý.

Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và triển khai thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban ngành, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện để làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao PCI của thành phố giai đoạn 2021-2025 của các đơn vị./.

H.Tuấn (TTXVN/Vietnam+)