Chiều 27/1, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã ký kết chương trình phối hợp về tăng cường tuyên truyền công tác dân tộc, văn hóa, thể thao và du lịch trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015.

Hai ngành phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đồng bào dân tộc, qua đó vận động cán bộ, đồng bào dân tộc tích cực tham gia các hoạt động này tại cơ sở.

Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn môi trường, cảnh quan, truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và các nghề truyền thống để phục vụ cho phát triển du lịch bền vững.

Hai bên cũng tổ chức các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe trong đồng bào các dân tộc; vận động, bổ sung nguồn kinh phí tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia xây dựng cơ sở vật chất như nhà văn hóa, trung tâm văn hóa, thể thao.

Hai bên phối hợp tổ chức cho đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi tham gia xây dựng “Gia đình văn hóa,” “Gia đình thể thao,” tham gia các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, đội văn nghệ, đội thể thao, hội diễn văn nghệ...; xây dựng các khu du lịch sinh thái, các điểm du lịch, tổ chức các lễ hội, ngày hội giữ gìn bản sắc, phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp, đặc sắc để phục vụ cho du lịch.../.