Ngày 3/3, Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 02/NHNN quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam.

Theo đó, tổ chức tín dụng ấn định ấn định mức lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam bao gồm lãi suất tiền gửi, lãi suất chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và trái phiếu của các tổ chức, trừ tổ chức tín dụng và cá nhân bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức không vượt quá 14%/năm.

Riêng các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam không vượt quá 14,5%/năm.

Mức lãi suất huy động vốn tối đa này áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ, đối với các phương thức trả lãi khác phải được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ tương ứng với mức lãi suất huy động tối đa.

Tổ chức tín dụng niêm yết công khai lãi suất huy động vốn bằng đồng Việt Nam tại các địa điểm huy động vốn bao gồm Hội sở chính, Sở giao dịch, chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.  Nghiêm cấm tổ chức tín dụng thực hiện khuyến mại huy động vốn bằng tiền và các hình thức khác không đúng với quy định của pháp luật và Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực ngay từ ngày 3/3/2011./.

Minh Thúy (Vietnam+)