Ban hanh Nghi dinh quy dinh chuan ngheo da chieu giai doan 2021-2025 hinh anh 1Nông dân chăm sóc vườn cây càphê. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Theo Nghị định, với chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021, từ ngày 1/1/2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Chuẩn nghèo là căn cứ để đo lường, giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế-xã hội khác.

Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025

Các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 gồm: tiêu chí thu nhập (khu vực nông thôn 1,5 triệu đồng/người/tháng, khu vực thành thị 2 triệu đồng/người/tháng); tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

[Chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025: Nhận diện hộ nghèo toàn hiện hơn]

Trong đó, tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản gồm: các dịch vụ xã hội cơ bản (6 dịch vụ: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin) và các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin).

Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình

Nghị định cũng quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

Cụ thể, chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người từ 1,5 triệu đồng/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người từ 2 triệu đồng/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Về chuẩn hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người từ 1,5 triệu đồng/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Chuẩn hộ cận nghèo khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người từ 2 triệu đồng/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

Về chuẩn hộ có mức sống trung bình, khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên 1,5 triệu đồng/tháng đến 2,25 triệu đồng/tháng. Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên 2 triệu đồng/tháng đến 3 triệu đồng/tháng.

Nghị định có hiệu lực từ 15/3 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)