Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Đức Duy/Vietnam+)

Nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành Nghị quyết quy định tạm thời về số lượng lãnh đạo cấp phòng trực thuộc các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ.

[Bộ Công Thương bổ nhiệm, điều động một loạt lãnh đạo cấp Cục, Vụ]

Theo đó, đối với cấp phòng và tương đương có dưới 10 biên chế sẽ có 1 Trưởng phòng và 1 Phó Trưởng phòng. Trường hợp cấp Phòng và tương đương có từ 10 biên chế trở lên sẽ có 1 Trưởng phòng và không quá 2 Phó Trưởng phòng.

Cũng tại Nghị quyết này, Bộ Công Thương quy định không bổ nhiệm chức vụ hàm Trưởng phòng, hàm Phó trưởng phòng được hưởng phụ cấp. Đối với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại có thể bổ nhiệm hàm Trưởng phòng, hàm Phó trưởng phòng để thuận lợi trong công tác đối ngoại, nhưng không được hưởng phụ cấp và phải báo cáo xin ý kiến của Lãnh đạo Bộ.

Ngoài ra, đối với cán bộ lãnh đạo cấp phòng theo Nghị định số 95/2012/NĐ-CP không được sắp xếp, thực hiện thôi không giữ chức vụ thì được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ chức vụ đã bổ nhiệm theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, với cán bộ lãnh đạo đang giữ hàm sẽ thực hiện rà soát để bổ nhiệm chính thức (theo tiêu chí về số lượng đã nêu ở trên), quyết định thôi giữ chức vụ hàm hoặc thôi không hưởng phụ cấp chức vụ./.