Chủ đề: Hoàng thành Thăng Long

Dấu ấn Hoàng thành Văn hóa

Dấu ấn Hoàng thành

Hiếm có thủ đô một nước nào lại phát hiện quần thể di tích trải dài suốt bề dày lịch sử 1.000 năm như Hoàng thành Thăng Long.