Chủ đề: Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP của Chính phủ

Hà Nội: Phân chia 3 vùng xét nghiệm và tiêm chủng Y tế

Hà Nội: Phân chia 3 vùng xét nghiệm và tiêm chủng

Thời gian triển khai xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine phòng chống dịch COVID-19 đến ngày 15/9. Sở Y tế Hà Nội là đầu mối liên hệ với đại diện 11 tỉnh để triển khai tại từng địa bàn, khu vực.