Ngày 4/3 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội trong hai năm 2008-2009.

Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Ngô Văn Dụ, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng nhấn mạnh, công tác văn thư, lưu trữ của Đảng và các tổ chức chính trị-xã hội trong những năm tới phải bám sát hơn nữa các yêu cầu thực tiễn, chủ động hơn trong việc phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, của lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội.

Thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm qua tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là yếu tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Thực tiễn đó phải được phản ánh một cách tập trung nhất, rõ ràng và thuyết phục nhất trong các hồ sơ, tài liệu lưu trữ hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội và các hồ sơ đó phải được nộp lưu đầy đủ vào các kho lưu trữ của Đảng.

Tài liệu lưu trữ của Đảng là cơ sở khoa học, là chứng cứ lịch sử khách quan cho công tác tổng kết kinh nghiệm và nghiên cứu lịch sử của Đảng, giúp cho Đảng ta luôn luôn có các quyết định đúng đắn dựa trên các bài học lịch sử để giải quyết kịp thời, chính xác các vấn đề do thực tiễn đặt ra cho hiện tại và tương lai. Các cơ quan lưu trữ của Đảng phải nhận thức rất đầy đủ về sứ mệnh “giữ gìn quá khứ để xây dựng tương lai” của sự nghiệp lưu trữ.

Ông Ngô Văn Dụ biểu dương và chúc mừng những cố gắng, những kết quả của công tác văn thư, lưu trữ trong hai năm qua đã góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng.

Trong hai năm 2010 và 2011, công tác văn thư, lưu trữ cần tập trung phục vụ tốt đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Mặt khác phải rất chú trọng tới việc hợp lý hóa, hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ phù hợp xu thế phát triển của thời đại và của khoa học, công nghệ hiện đại; yêu cầu lãnh đạo các cấp cấp ủy, các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội quan tâm hơn nữa về cán bộ trong công tác văn thư, lưu trữ…

Trong hai ngày làm việc (4-5/3), Hội nghị trao đổi, thảo luận, đánh giá thẳng thắn, đúng mức những kết quả đã làm được trong thời gian qua, phát hiện những cách làm mới, hiệu quả cao đề nhân rộng; chỉ rõ những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân để rút kinh nghiệm và sớm khắc phục. Hội nghị tập trung bàn bạc về các giải pháp thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới.

Trong đó nhiệm vụ trong tâm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư đối với việc xây dựng, ban hành Luật Lưu trữ; rà soát, bổ sung, sửa đổi và ban hành mới một số văn bản hướng dẫn nghiệp vụ theo thướng chuẩn hóa các quy trình nghiệp vụ, quy chế công tác.

Tập trung chỉ đạo các đơn vị, cá nhân thực hiện đúng trách nhiệm lập hồ sơ khi giải quyết công việc; làm tốt công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp vào các kho lưu trữ.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thu thập tài liệu thuộc Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam vào các kho lưu trữ cấp ủy. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu văn kiện Đảng và mục lục hồ sơ Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng thông tin diện rộng của Đảng…/.