Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và phát triển bền vững của đất nước và dân tộc.

Phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất diễn ra sáng 12/5 tại Hà Nội, Tổng Bí thư nêu rõ trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong mỗi bước đi của cách mạng Việt Nam, đồng bào các dân tộc thiểu số đã luôn luôn cùng nhân dân cả nước một lòng thủy chung son sắt theo Đảng và Bác Hồ, cống hiến công sức, máu xương cho sự nghiệp chung, giành được những thắng lợi vĩ đại.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định những năm qua, dù đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước đã dành nguồn lực đáng kể để phát triển kinh tế-xã hội, tạo điều kiện cho nông thôn vùng dân tộc và miền núi có nhiều tiến bộ rõ rệt, to lớn và quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào từng bước được cải thiện.

Công tác bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được coi trọng. Hệ thống chính trị các cấp được củng cố, tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể nhân dân được kiện toàn, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số đã có những bước trưởng thành.

Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ và các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cấp ủy, chính quyền địa phương và đồng bào cả nước tiếp tục thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ chủ yếu.

Đó là, nâng cao nhận thức về công tác dân tộc, thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; Chính phủ, của các cấp, các ngành tập trung xây dựng vùng dân tộc và miền núi phát triển nhanh về kinh tế, văn hóa xã hội, vững mạnh về an ninh, quốc phòng cùng với sự phát triển chung của cả nước, xứng đáng với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của đất nước.

Cùng với đó là thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ nhau cùng phát triển; nâng cao trình độ dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tích cực thực hiện chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi dân tộc.

Xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; tập trung nguồn lực, tạo cơ chế mang tính đột phá trong đầu tư phát triển; ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, tạo cơ sở vật chất cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển bền vững vùng dân tộc và miền núi cũng là những nhiệm vụ được Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được yêu cầu tiếp tục tập hợp khối đại đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc và các tầng lớp nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm an ninh, quốc phòng trên các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới; đề cao cảnh giác và ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo… để lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào, làm phương hại đến trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, chia rẽ khối đại đoàn kiết dân tộc...

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh kêu gọi đồng bào các dân tộc Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, hoàn thành mục tiêu đến năm 2020 do đại hội đề ra.

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã trao tặng Đại hội bức trướng với nội dung: “Cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển.”

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng - Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội khẳng định đây là lần đầu tiên Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam là diễn đàn giao lưu, trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội khẳng định đồng bào các dân tộc tuyệt đối trung thành với Đảng và Nhà nước, phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; luôn cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, gây mất ổn định trật tự xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam nguyện mãi mãi thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công."

Đại hội Đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất diễn ra trong hai ngày từ ngày 12-13/5 thu hút trên 1.700 đại biểu đại diện cho các thành phần dân tộc; các ngành, các lĩnh vực, các tầng lớp nhân dân trong toàn quốc.

Tham dự phiên khai mạc đại hội sáng 12/5 có các vị lãnh đạo cao cấp là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm và các vị nguyên là lãnh đạo cấp cao là Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Riêng Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư chúc mừng đại hội./.